Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Promed B.V. gevestigd aan de Ossenkamp 2P, 8024 AE te Zwolle. Gedeponeerd bij de KvK te

Zwolle onder nummer: 05058618

Artikel 1 Algemeen

1.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere betrekking tussen Promed BV (hierna te noemen

Promed) en afnemer.

1.2 Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon die met Promed een overeenkomst sluit of wenst te sluiten.

1.3 Onder “overeenkomst” wordt verstaan de overeengekomen levering, installatie, verhuur en andere werkzaamheden tussen de afnemer en Promed.

1.4 Opgegeven specificaties, afmetingen, modelweergaven, typeaanduidingen worden als bij benadering opgegeven en zijn onderhavig aan wijzigingen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Promed uitgebrachte aanbiedingen en overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

2.3 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten. Indien bepalingen in deze voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, dan zijn de overige

bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten komen tot stand na akkoord van afnemer en Promed.

3.2 Mutaties, aanvullingen en toezeggingen zijn slechts bindend indien ze door bevoegde personen van Promed zijn gedaan.

3.3 Aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.4 Door Promed kan van afnemer zekerheid en uitvoering geëist worden ten aanzien van betalings- en overige verplichtingen, voordat gestart of

verder gegaan wordt met uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4 Uit, af en oplevering

4.1 Promed verplicht zich om zich in te spannen om de overeengekomen termijnen van ´uit, af en oplevering´ (te noemen: leveringen) te realiseren.

Overschrijding levert geen verzuim en/of recht tot schadevergoeding op.

4.2 Indien geen termijn voor levering is overeengekomen, geldt een termijn die in redelijkheid verwacht mag worden.

4.3 Termijnen voor leveringen zijn niet fataal.

4.4 Afnemer stelt Promed in staat goederen naar behoren en verzekert op te kunnen slaan.

4.5 Verzendingen en vervoer van apparatuur gebeurt op rekening en risico van de afnemer.

4.6 Bij het niet tijdig of onvolledig afnemen van de overeengekomen zaken en diensten is het overeengekomen bedrag verschuldigd.

4.7 Bij deelleveringen is Promed gerechtigd deze uitgevoerde prestaties en leveringen te factureren.

4.8 Risico voor de goederen zijn voor rekeningen van de afnemer vanaf het moment dat deze beschikbaar zijn bij de afnemer, door de afnemer

beschikbaar gestelde faciliteiten of onder beheer van door de afnemer gebruikte personen.

4.9 De afnemer tekent bij oplevering voor het geleverde op de opdracht bon. De afnemer en/of Promed noteren hierop tekortkomingen, gebreken en

onvolledigheden die direct zichtbaar zijn.

Artikel 5 Uitvoering installatie en diensten

5.1 Afnemer dient Promed in de gelegenheid te stellen de bij de leveringen behorende werkzaamheden uit te kunnen voeren.

5.2 Afnemer zorgt voor beschikbaarheid van voorzieningen en faciliteiten alsmede toegang tot ruimtes, opslag en beschikbaar stellen van aansluitingen

van voldoende capaciteit.

5.3 Afnemer stelt medewerkers van Promed in staat om gereedschappen, middelen en goederen veilig en afgeschermd op te slaan.

5.4 Promed kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade tijdens werkzaamheden behalve als er sprake is van grove nalatigheid.

5.5 Schade aan apparatuur, goederen, gereedschappen van Promed komen voor rekening van de afnemer behalve als er sprake is van grove

nalatigheid.

Artikel 6 Meerwerk

6.1 Wijzigingsvoorstellen aan de overeenkomst door de afnemer, worden tegen het uurtarief en te maken kosten verrekend als meerwerk.

6.2 Als aansluitingen en bekabeling niet conform overeenkomst aanwezig zijn, zullen de kosten voor realisatie hiervan voor rekening van de afnemer

komen.

6.3 Als er afwijkingen zijn in stelpostbedragen kan tot 15% van deze stelposten afweken worden, artikel 7.3 blijft hierbij van kracht.

Artikel 7 Prijzen

7.1 De bedragen in de overeenkomst zijn in euro’s en exclusief BTW.

7.2 Bedragen zijn af magazijn en exclusief door de overheid opgelegde heffingen en belastingen, verzend, installatie en inbedrijfstellingskosten.

7.3 Promed is gerechtigd de gehanteerde prijzen aan te passen als er, na afsluiting van de overeenkomst, er gewijzigde omstandigheden zijn die van

invloed zijn op de kostprijs.

Artikel 8 Creditering en reclame

8.1 Promed is niet verplicht een retourzending van afnemer te accepteren. Indien retourzending met creditering met Promed overeengekomen is

gebeurt dit onder aftrek van 10% restocking en administratiekosten fee met een minimum van € 25,- onder voorwaarde dat goederen ongebruikt en

onbeschadigd en in originele verpakking geretourneerd worden.

8.2 Het indienen van reclame dient binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde te geschieden en is nooit een reden om niet aan de

betalingsverplichting te voldoen.

8.3 De reclamepartij biedt Promed te allen tijde de mogelijkheid om de klachten te controleren.

8.4 Indien de klacht gegrond is en het geleverde niet naar behoren en deugdelijk functioneert, dan heeft Promed de keuze dit kosteloos te herstellen of

te vervangen.

8.5 Drie maanden na oplevering vervalt de rechtsvordering uit hoofde van dit artikel.

Artikel 9 Betaling

9.1 De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Promed bijgeschreven te zijn, tenzij in de overeenkomst een andere termijn

is overeengekomen.

9.2 Bij overschrijding van de overeengekomen termijn is de afnemer een rente verschuldigd van dat op jaarbasis gelijk aan het promessedisconto van

de Nederlandse Bank vermeerderd met 4%.

9.3 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot invordering te komen zijn voor rekening van de afnemer. De incassokosten voor het eerste

traject na de tweede aanmaning bedraagt 10% met een minimum van € 125,-.

Artikel 10 Garantie

10.1 Indien niet anders is overeengekomen geldt een garantietermijn die overeenkomstig is met het termijn die door de fabrikant wordt opgegeven.

10.2 De garantie vervalt indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

10.3 Buiten garantie vallen gebreken die zijn ontstaan door onjuist of ondeskundig gebruik, oorzaken van buitenaf zoals elektromagnetische storingen,

blikseminslag en waterschade.

10.4 De afnemer dient Promed zelf in gelegenheid te stellen de gebreken te herstellen. Het inschakelen van derden door de afnemer komen voor

rekening van de afnemer en kunnen tot vervallen van garantie leiden.

10.5 Als blijkt dat ten onrechte beroep op garantie is gedaan, zullen de kosten voortvloeiend uit de werkzaamheden en materiaal in rekening worden

gebracht.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Promed kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, indien afnemer aan kan tonen dat er sprake is van grove schuld of opzet

in het niet nakomen van de overeenkomst.

11.2 Indien Promed gehouden is tot betaling van een schadevergoeding kan deze nooit het bedrag van de overeenkomst overstijgen.

11.3 Promed is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of immateriële schade.

11.4 De afnemer is aansprakelijk voor alle schade aan Promed, haar medewerkers en bedrijfsschade, boetes en andere kosten die voorvloeien uit

tekortkomingen die toegeschreven kunnen worden aan de afnemer, door de afnemer aangestelde derden of door afnemer beschikbaar gestelde

faciliteiten.

Artikel 12 Overmacht (Niet-toerekenbare niet-nakoming)

12.1 In geval van overmacht waardoor Promed verhinderd wordt haar verplichtingen in redelijkheid conform de overeenkomst uit te voeren, heeft

Promed het recht de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht situatie.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden, buiten de invloed van Promed, die het nakomen van de overeenkomst in redelijkheid door de

afnemer niet meer verlangt kan worden. Dergelijke omstandigheid kunnen (niet uitsluitende) worden verstaan: wetten en besluiten van de overheden,

blokkades, oproer, staking, bovenmatig ziekteverzuim, transportvertraging of verhindering, brand, embargo’s, productieproblemen, natuurrampen en

waterschade.

Artikel 13 Ontbinding

Promed heeft het recht om tot ontbinding van de overeenkomst en terugvordering van eigendommen over te gaan ingeval van:

– niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan.

– Door de afnemer niet aan verplichtingen voldoet zoals vastgelegd in de overeenkomst.

– Surséanceaanvraag, faillissement en onder curatele stelling.

– Bij overlijden of liquidatie.

De gemaakte kosten en reeds uitgevoerde werkzaamheden worden op afnemer gevorderd.

Artikel 14 Intellectueel eigendomsrecht en geheimhouding

14.1 schema’s, suggesties en uitwerkingen in offertes, opgaven en andere correspondentie blijven eigendom van Promed en mogen zonder schriftelijke

toestemming niet van Promed niet gekopieerd of openbaar gemaakt worden.

De informatie dient vertrouwelijk behandeld te worden en mogen niet voor eigen doeleinden ingezet te worden.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

Promed blijft eigenaar van alle door haar verkochte goederen totdat volledig is voldaan aan de overeengekomen vordering.

De afnemer is verplicht gedurende deze periode de nodig zorgvuldigheid te betrachten ten aanzien van de goederen van Promed.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle gevallen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.

Aanvullende voorwaarden ten aanzien van verhuur en tijdelijk gebruik

Artikel 17 Algemeen

17.1 De gebruiker is degene die apparatuur beschikbaar gesteld krijgt voor een overeengekomen periode.

17.2 De duur van een verhuur/gebruiksperiode is ten minste 24 uur en loopt van 9:00 uur tot 9:00 uur.

Artikel 18 Gebruik

18.1 De gebruiker verplicht zich de apparatuur daarvoor te gebruiken waarvoor deze bedoeld is en dit deskundig en verantwoordelijk te behandelen als

een goed beheerder en geen wijzigingen aan de apparatuur aanbrengen.

18.2 De gebruiker zal de apparatuur enkel gebruiken voor eigen gebruik.

18.3 Promed verplicht zich de apparatuur in goede conditie aan te bieden bij afgifte, de gebruiker dient dit bij ontvangst te controleren.

Artikel 19 Duur

19.1 De apparatuur wordt voor de duur van de overeenkomst beschikbaar gesteld.

19.2 De duur gaat in op het moment dat de apparatuur wordt gehaald en eindigt op het moment van retournering.

19.3 De duur eindigt in de periode dat de apparatuur onbeschadigd wordt geretourneerd zoals vermeld in artikel 17.2.

19.3 De apparatuur wordt opgehaald/geretourneerd bij het magazijn van Promed op reguliere werkdagen tijdens kantooruren.

19.4 Bij het niet tijdig retourneren van de apparatuur is de gebruiker aan een extra termijn gehouden van ten minste één periode.

Artikel 20 Annulering

21.1 Annulering dient schriftelijk (fax/post) dan wel middels email te gebeuren.

21.2 Bij huurbedragen tot € 500,- kan tot 1 werkdag vooraf aan de huurperiode geannuleerd worden daarna wordt 50% in rekening gebracht.

Bij huurbedragen van € 500,- tot € 2.000,- kan tot 4 werkdagen vooraf aan de huurperiode geannuleerd worden daarna wordt 50% in rekening

gebracht.

Bij huurbedragen van € 2.000,- tot € 10.000,- kan tot 8 werkdagen vooraf aan de huurperiode geannuleerd worden daarna wordt 50% in rekening

gebracht.

Bij huurbedragen vanaf € 10.000,- kan tot 21 werkdagen vooraf aan de huurperiode geannuleerd worden daarna wordt 50% in rekening gebracht.

Artikel 21 Eigendomsschade

21.1 De apparatuur blijft altijd eigendom van Promed, mits een verkooptransactie is overeengekomen.

21.2 Bij schade aan, buitensporige slijtage, onjuist gebruik, breuk, verlies, diefstal of verduistering van de apparatuur is de afnemer gehouden de

schade te vergoeden. Deze wordt vastgesteld op basis van materialen en herstel/vervangingswerkzaamheden.

21.3 De gebruiker dient Promed direct van op de hoogte te stellen in geval van onder artikel 20.2 vermelde schade of andere situaties die relevant zijn

voor de staat en waarde van de apparatuur anders dan door normaal gebruik.

21.4 De gebruiker is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd de apparatuur te verzekeren. De verzekeringspremie is voor rekening van de

gebruiker.

Artikel 22 Aansprakelijkheid

22.1 Promed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit niet werkend apparatuur, leveringsproblemen of andere

tekortkomingen.

22.2 De gebruiker vrijwaart Promed tegen aanspraken van derden.

Alle vorige leverings- en betalingsvoorwaarden zijn vervallen.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring